716314389019

نام پت: Blue نوع: Cat نژاد: Himalayan جنسیت: M عقیم: شده رنگ: white-grey تاریخ تولد: 1396/02/03 تاریخ سرپرستی: 1396/04/01 #Microchip: Implant date: نام سرپرست: Paniz Hooshangpoor واکسن تاریخ یادآور اطلاعاتی موجود نیست 1395/03/15 1395/04/15 سایقه ای موجود نیست سایقه ای موجود نیست

051486421949

نام پت: Booshi نوع: Dog نژاد: Duchshund جنسیت: F عقیم: شده رنگ: Black تاریخ تولد: 1391/09/21 تاریخ سرپرستی: 1391/09/21 #Microchip: Implant date: نام سرپرست: Parisa Arabzadeh واکسن تاریخ یادآور DHPPi 1391/11/28 1391/12/28 Rabies 1395/04/15 1395/05/15 Anti P 1395/04/15 1395/07/15 Anti P 1395/07/15 1395/10/15 Anti P 1395/10/15 1396/01/15 سایقه ای موجود نیست سایقه ای موجود نیست

310259108401

نام پت: Billi نوع: Dog نژاد: Husky جنسیت: M رنگ: cream تاریخ تولد: 2018/08/28 تاریخ سرپرستی: 2020/03/02 #Microchip: Implant date: نام سرپرست: Ali Hamedi واکسن تاریخ یادآور DHPPI 1395/03/15 1395/04/15 LDHPPI 1395/04/15 1395/05/15 LDHPPI 1395/04/15 1395/07/15 Anti P 1395/05/15 1396/05/15 سابقه ای موجود نیست سابقه ای موجود نیست

310259108402

نام پت: پشمک نوع: گربه نژاد: پرشین جنسیت: M رنگ: کرم تاریخ تولد: 1395/01/12 تاریخ سرپرستی: 1395/03/12 #Microchip: Implant date: نام سرپرست: شاهرخ مستورتهرانی واکسن تاریخ یادآور RCP 1395/03/15 1395/04/15 RCP 1395/04/15 1395/05/15 Anti P 1395/04/15 1395/07/15 RCP 1395/05/15 1396/05/15 Rabies 1395/05/15 1396/05/15 Anti P 1395/07/15 1395/10/15 Anti P 1395/10/15 1396/01/15 Anti P 1396/01/15 1396/04/15 …