716314389019

نام پت: Blue
نوع: Cat
نژاد: Himalayan
جنسیت: M
عقیم: شده
رنگ: white-grey
تاریخ تولد: 1396/02/03
تاریخ سرپرستی: 1396/04/01
#Microchip:
Implant date:
نام سرپرست: Paniz Hooshangpoor
واکسن تاریخ یادآور
اطلاعاتی موجود نیست 1395/03/15 1395/04/15