716314389019

نام پت: Blue نوع: Cat نژاد: Himalayan جنسیت: M عقیم: شده رنگ: white-grey تاریخ تولد: 1396/02/03 تاریخ سرپرستی: 1396/04/01 #Microchip: Implant date: نام سرپرست: Paniz Hooshangpoor واکسن تاریخ یادآور اطلاعاتی موجود نیست 1395/03/15 1395/04/15 سایقه ای موجود نیست سایقه ای موجود نیست

051486421949

نام پت: Booshi نوع: Dog نژاد: Duchshund جنسیت: F عقیم: شده رنگ: Black تاریخ تولد: 1391/09/21 تاریخ سرپرستی: 1391/09/21 #Microchip: Implant date: نام سرپرست: Parisa Arabzadeh واکسن تاریخ یادآور DHPPi 1391/11/28 1391/12/28 Rabies 1395/04/15 1395/05/15 Anti P 1395/04/15 1395/07/15 Anti P 1395/07/15 1395/10/15 Anti P 1395/10/15 1396/01/15 سایقه ای موجود نیست سایقه ای موجود نیست