051486421949

نام پت: Booshi
نوع: Dog
نژاد: Duchshund
جنسیت: F
عقیم: شده
رنگ: Black
تاریخ تولد: 1391/09/21
تاریخ سرپرستی: 1391/09/21
#Microchip:
Implant date:
نام سرپرست: Parisa Arabzadeh
واکسن تاریخ یادآور
DHPPi 1391/11/28 1391/12/28
Rabies 1395/04/15 1395/05/15
Anti P 1395/04/15 1395/07/15
Anti P 1395/07/15 1395/10/15
Anti P 1395/10/15 1396/01/15