310259108402

نام پت: Billi
نوع: Dog
نژاد: Husky
جنسیت: M
رنگ: cream
تاریخ تولد: 2018/08/28
تاریخ سرپرستی: 2020/03/02
#Microchip:
Implant date:
نام سرپرست: Ali Hamedi
واکسن تاریخ یادآور
DHPPI 1395/03/15 1395/04/15
LDHPPI 1395/04/15 1395/05/15
LDHPPI 1395/04/15 1395/07/15
Anti P 1395/05/15 1396/05/15