3102591084022

نام پت: پشمک
نوع: گربه
نژاد: پرشین
جنسیت: M
رنگ: کرم
تاریخ تولد: 1395/01/12
تاریخ سرپرستی: 1395/03/12
#Microchip:
Implant date:
نام سرپرست: شاهرخ مستورتهرانی
واکسن تاریخ یادآور
RCP 1395/03/15 1395/04/15
RCP 1395/04/15 1395/05/15
Anti P 1395/04/15 1395/07/15
RCP 1395/05/15 1396/05/15
Rabies 1395/05/15 1396/05/15
Anti P 1395/07/15 1395/10/15
Anti P 1395/10/15 1396/01/15
Anti P 1396/01/15 1396/04/15
Anti P 1396/04/15 1396/07/15
RCP & Rabies 1396/05/15 1397/05/15
Anti P 1396/05/15 1396/08/15
Anti P 1396/08/17 1396/11/17
Anti P 1396/11/20 1397/02/20
RCP & Rabies 1397/05/15 1398/05/15