3102591084022

نام پت: پشمک نوع: گربه نژاد: پرشین جنسیت: M رنگ: کرم تاریخ تولد: 1395/01/12 تاریخ سرپرستی: 1395/03/12 #Microchip: Implant date: نام سرپرست: شاهرخ مستورتهرانی واکسن تاریخ یادآور RCP 1395/03/15 1395/04/15 RCP 1395/04/15 1395/05/15 Anti P 1395/04/15 1395/07/15 RCP 1395/05/15 1396/05/15 Rabies 1395/05/15 1396/05/15 Anti P 1395/07/15 1395/10/15 Anti P 1395/10/15 1396/01/15 Anti P 1396/01/15 1396/04/15 …